Ravijärjekorra pidamise kord

Baltic Medical Partners OÜ

Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on sotsiaalministri 21.08.08. määrus nr 46 „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ning Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19- aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise leping.

1. Baltic Medical Partners OÜ registreerimine ravi järjekorda on tagatud registratuuris, telefoni või e-posti vahendusel kogu tööpäeva jooksul esimesele vabale vastuvõtuajale.

2. Ravi järjekorda peetakse digitaalselt infosüsteemi programmis.

3. Ravi järjekorda registreerib patsiendi hambaarst või registratuuri töötaja.

5. Registreerida ning infot saab vastuvõtu aegadel:
registratuurist tel 60 10 550 või e-post registratuur@bmp.ee

6. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kantakse registrisse järgmised andmed:

-patsiendi ees-ja perekonnanimi
– planeeritav vastuvõtu aeg
– kontakttelefon
– ravijärjekorda registreerimise kuupäev
– ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt
kinnitatud maksimumpikkust.
ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev

7. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik kutsekaart, millel on raviteenuse osutamise aeg, arsti nimi ja raviasutuse kontaktandmed.

8.Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teavitatakse sellest koheselt patsienti.

Kaebuste ja ettepanekute esitamise ja lahendamise kord.

BALTIC MEDICAL PARTNERS OÜ

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMISE JA LAHENDAMISE KORD.

Kaebuste ja ettepanekute lahendamise eesmärgiks on info kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta, asutuse teenuste kvaliteedi parandamine ja külastajate rahulolu tagamine.

1.Kaebuste ja ettepanekute esitamise õigus on kõigil asutuse külastajatel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel.

2. Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.

3.Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib edastada asutuse sekretärile, asutuse juhatajale või hambaarstile, saata e-posti teel info@bmp.ee või posti teel aadressil Tartu mnt.32,Tallinn, 10 115.

4. Suuliselt võib ettepaneku esitada vahetult asutuse töötajatele või juhatajale ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.

5. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta.

6. Ettepanekud ja kaebused käsitleb asutuse juhataja koos töötajatega.

7.Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.

8.Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada:

Baltic Medical partners OÜ, Tartu mnt.32,Tallinn, tel 6010550, e-post info@bmp.ee

Eesti Haigekassa Harju osakond
, e-post: info@haigekassa.ee , telefon 16363.

Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500